RODO

Obowiązek informacyjny RODO

Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO) firma Akademia Gastronomii dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W świetle obowiązujących przepisów RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Akademia Gastronomii Edyta Okroj-WIerzbicka z siedzibą w Sopocie (81-841) przy ul. Władysława Broniewskiego 10, nr NIP 5892024299. Kontakt do administratora danych możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail przesłanej na adres: akademiagastronomii@gmail.com lub telefonicznie (792064779).

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym Akademia Gastronomii zamierza zawrzeć lub zawarła umowę, a także w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Dane są archiwizowane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym po dniu 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie ani wykonanie umowy.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, poza podmiotami współpracującymi z administratorem danych (np. biuro rachunkowe). Poza powyższym odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

6. Z uwagi na ciążący na administratorze danych obowiązek podatkowy, dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, liczony od początku roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniej transakcji, przy dokonywaniu której została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

7. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

8. Administrator danych zapewnia, iż gromadzone przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów oraz nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami w jakich zostały zebrane. Administrator danych zapewnia nadto, iż zakres gromadzonych danych jest adekwatny i niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania.