REGULAMIN SERWISU

Regulamin sklepu Akademia Gastronomii

I. Definicje

W niniejszym regulaminie serwisu www.akademiagastronomii.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

1. „Usługodawca” – Akademia Gastronomii Edyta Okroj-Wierzbicka z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława Broniewskiego 10, 81-841; NIP: 5892024299, REGON: 364397886 e-mail: akademiagastronomii@gmail.com,
2. „Serwis” – strona internetowa dostępna pod adresem wwww.akademiagastronomii.pl oraz jej podstrony,
3. „Użytkownik” – podmiot, który wchodzi na strony Serwisu,
4. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,
5. „Szkolenie” – szkolenie stacjonarne, w którym bierze udział określona ilość Uczestników,
6. „Uczestnik” – osoba, która zawarła z Usługodawcą umowę o udział w Szkoleniu,
7. „PB jednoosobowy” – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę o odpłatny udział w Szkoleniu jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

 

II. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną polegających na:
a. umożliwieniu Użytkownikom nieodpłatnego zapoznawania się z treściami zamieszczonymi przez Usługodawcę na Blogu i YouTubie stanowiącymi część Serwisu,
b. umożliwieniu Użytkownikom zawierania przez Internet umów o odpłatny udział w oferowanych w Serwisie Szkoleniach.
2. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Użytkownikiem.

§ 2

1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
2. Do zawarcia umowy o odpłatny udział w Szkoleniu wymagane jest włączenie obsługi tzw. niezbędnych plików cookies w przeglądarce internetowej. Ta grupa plików cookies służy do utrzymania sesji Użytkownika w trakcie procesu zawierania umowy. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w polityce prywatności.

 

III. Korzystanie z materiałów dostępnych na Blogu Akademii Gastronomii

§ 3

Każdy Użytkownik ma prawo nieodpłatnego zapoznawania się z materiałami dostępnymi na Blogu i YouTubie Akademii Gastronomii, które stanowi część Serwisu.

§ 4

Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie oraz inne, niż wskazane w § 5 Regulaminu, korzystanie z materiałów dostępnych na Blogu i YouTubie.

IV. Szkolenia

§ 5

Szkolenia są poświęcone kompetencjom managerskim, sztuce kelnerskiej, barmańskiej, zarządzaniu kosztami lokalu gastronomicznego, zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniu projektami i kompetencjom miękkim.

§ 6

1. Szkolenia są co do zasady odpłatne.
2. Ceny za udział w Szkoleniach, o ile udział w nich jest odpłatny, są wyrażone w złotych polskich.
3. W podsumowaniu widocznym przy zapisywaniu się na dane Szkolenie ceny prezentowane są w wartościach brutto z uwzględnionym 23% podatkiem VAT.
4. Usługodawca może dokonywać modyfikacji cen, a także przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Uczestnikami umowy o odpłatny udział w Szkoleniu.

§ 7

1. W celu udziału w Szkoleniu, poza wymogami określonymi w postanowieniach § 2 Regulaminu, konieczne może być zainstalowanie przez Uczestnika dodatkowego oprogramowania.
2. Materiały otrzymane w czasie Szkolenia mogą być wykorzystywane przez Uczestnika wyłącznie na potrzeby własne. Zabronione jest m.in. ich kopiowanie, rozpowszechnianie czy publikowanie.

§ 8

1. Szkolenia odbywają się stacjonarnie pod adresem wskazanym na stronie internetowej.
2. Szkolenie trwa zazwyczaj 8 godzin zegarowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji czasu trwania zaplanowanego Szkolenia. Długość Szkolenia może zostać wydłużona lub skrócona w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych grupy Uczestników lub z przyczyn organizacyjnych. Uczestnik zostanie poinformowany o wszelkich zmianach w harmonogramie Szkolenia z odpowiednim wyprzedzeniem, z wyjątkiem sytuacji nagłych, kiedy to informacja może być przekazana niezwłocznie przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania szkolenia.
3. Maksymalna liczba Uczestników Szkolenia wynosi 25 osób.
4. Minimalna liczba Uczestników warunkująca przeprowadzenie Szkolenia wynosi 10 osób.

 

V. Zawarcie umowy o odpłatny udział w Szkoleniu

§ 9

1. W celu wzięcia udział w Szkoleniu, konieczne jest zawarcie z Usługodawcą umowy o odpłatny udział w Szkoleniu. Użytkownik powinien wybrać interesujące go Szkolenie oraz kliknąć przycisk służący zapisaniu się na nie.
2. Podstrona poświęcona danemu Szkoleniu lub informacje o nim zawarte na stronie głównej, podstronie prezentującej dostępne Szkolenia lub podstronie prezentującej Szkolenia prowadzone przez danego trenera, stanowią ofertę Usługodawcy skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o odpłatny udział w Szkoleniu.
3. Użytkownik zainteresowany wzięciem udziału w Szkoleniu powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy i wybrać formę płatności. Jeżeli Użytkownik ma kod rabatowy, to może go podać w odpowiedniej rubryce formularza.
4. Użytkownik może wskazać także dodatkowe osoby, które zgłasza jako Uczestników Szkolenia. Użytkownik musi podać indywidualny adres e-mail każdego Uczestnika Szkolenia.
5. W podsumowaniu wyświetli się cena do zapłaty uwzględniająca udział w Szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób.
6. Po wypełnieniu formularza Użytkownik klika przycisk „Zamawiam i płacę”, co powoduje wysłanie formularza do Usługodawcy. Użytkownik z tą chwilą przyjmuje ofertę Usługodawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego, co skutkuje zawarciem między Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o odpłatny udział w Szkoleniu.
7. W formularzu zgłoszeniowym zabronione jest podawanie treści bezprawnych.
8. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności w toku składania zamówienia przez Użytkownika.

§ 10

1. W Serwisie dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny oraz szybkie płatności internetowe (m.in. przelew Pay by Link, Blik i płatność kartą).
2. W przypadku wyboru szybkich płatności internetowych (w tym przelewu Pay by Link, płatności kartą albo Blik), po kliknięciu właściwego przycisku, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe.
3. Jeżeli Użytkownik wskaże, że jest zwolniony z VAT, wówczas dostępna będzie jedynie płatność przelewem tradycyjnym. W przypadku wybrania przez Użytkownika przelewu tradycyjnego, Użytkownik otrzyma od Usługodawcy fakturę proformę, na której podany będzie termin płatności oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

§ 11

Fakt zawarcia umowy o odpłatny udział w Szkoleniu oraz otrzymanie płatności Usługodawca dokumentuje w sposób zgodny z przepisami podatkowymi. Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez Usługodawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. 2024, poz. 361 z późn. zm.).

§ 12

1. Usługodawca poucza Użytkownika, że oferowane Szkolenia oraz dostarczone Uczestnikowi materiały szkoleniowe stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. 2022, poz. 2509 z późn. zm.).
2. Usługodawca poucza Uczestnika, że dalsze rozpowszechnianie Szkoleń bądź materiałów otrzymanych w czasie ich trwania bez zgody Usługodawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

VI. Odwołanie Szkolenia, zmiana terminu Szkolenia

§ 13

1. Najpóźniej 1 dzień przed terminem danego Szkolenia, Usługodawca ma prawo je odwołać, jeżeli na dane Szkolenie nie zapisała się minimalna liczba Uczestników.
2. Usługodawca ma prawo w każdej chwili odwołać dane Szkolenie, jeżeli jego przeprowadzenie nie będzie możliwe lub byłoby istotnie utrudnione z uwagi na:
a. chorobę prowadzącego Szkolenie lub wystąpienie po jego stronie innych wypadków losowych,
b. awarię platformy, na której dane szkolenie miałoby być przeprowadzane i braku możliwości zorganizowania Szkolenia na innej platformie,
c. wystąpienie siły wyższej.
3. W przypadku konieczności skorzystania przez Usługodawcę z powyższych praw, skontaktuje się on telefonicznie lub mailowo z Uczestnikami zapisanymi na Szkolenie. Kontakt ten nastąpi najszybciej jak to możliwe.
4. W przypadku skorzystania z prawa do odwołania Szkolenia, Usługodawca w miarę możliwości zaproponuje Uczestnikom inny termin Szkolenia. W terminie 3 dni od wskazania nowego terminu Szkolenia, Uczestnik zobowiązany jest poinformować Usługodawcę czy weźmie udział w nowym terminie Szkolenia czy nie. Jeżeli Uczestnik nie wyrazi zgody na udział w Szkoleniu w zmienionym terminie, Usługodawca zwróci Uczestnikowi całą zapłaconą przez niego cenę za Szkolenie w terminie 7 dni. Uczestnik traci prawo do zwrotu ceny za Szkolenie w przypadku niepoinformowania Usługodawcy o rezygnacji z udziału w Szkoleniu w nowym terminie (milczenie ze strony Uczestnika oznacza akceptację nowego terminu Szkolenia).
5. W przypadku odwołania Szkolenia bez zaproponowania Uczestnikom nowego terminu Szkolenia, Usługodawca zwróci Uczestnikowi całą zapłaconą przez niego cenę za Szkolenie w terminie 7 dni od dnia terminu, w którym miało odbyć się odwołane Szkolenie.
6. Poza zwrotem ceny za Szkolenie, Uczestnikowi nie przysługują żadne dalsze roszczenia wobec Usługodawcy.

VII. Certyfikaty

§ 14

1. Każdy Uczestnik, który weźmie udział w całym Szkoleniu, otrzyma w wersji drukowanej certyfikat ukończenia Szkolenia w języku polskim.
2. Na wniosek Uczestnika, zostanie mu wydany certyfikat w języku angielskim, po uprzednim uiszczeniu opłaty w kwocie 150 zł brutto.
3. Istnieje możliwość otrzymania duplikatu certyfikatu w języku polskim bądź angielskim po uprzednim uiszczeniu opłaty 50 zł brutto.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

§ 15

1. Jeżeli Uczestnik jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, przysługuje mu prawo do odstąpienia od zawartej z Usługodawcą umowy o odpłatny udział w Szkoleniu, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Uczestnik powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres mailowy Usługodawcy akademiagastronomii@gmail.com. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Usługodawcy, jednak jego użycie nie jest obowiązkowe.
3. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli Uczestnik wyśle informację o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Uczestnika. Zwrot płatności zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Uczestnika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności będzie przeprowadzony przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik zgodzi się na inne rozwiązanie.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi lub PB jednoosobowemu w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, której wykonanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą Uczestnika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po tym, jak został on poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy w momencie pełnego wykonania świadczenia przez Usługodawcę.

 

VII. Odpowiedzialność i proces reklamacyjny

§ 16

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność przewidzianą przez prawo za zgodność świadczenia z umową. Usługodawca odpowiada za wykonanie usług zgodnie z opisem oferty i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dotyczące poszczególnych Szkoleń mogą być składane na kilka sposobów:
a. pisemnie: na adres Usługodawcy podany w postanowieniu Pkt I.1) Regulaminu,
b. mailowo: na adres e-mail: reklamacje@akademiagastronomii.pl,
c. osobiście: bezpośrednio w siedzibie Usługodawcy – adres podany w postanowieniu Pkt I.1) Regulaminu,
d. formularz online: poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Serwisu.
3. W treści reklamacji Użytkownik/Uczestnik powinien zawrzeć swoje dane kontaktowe, informacje umożliwiające identyfikację uczestnictwa w Szkoleniu (takie jak tytuł Szkolenia, data) oraz szczegółowy opis i powód reklamacji.
4. Usługodawca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
5. W przypadku reklamacji uzasadnionych, Usługodawca podejmie odpowiednie działania w celu naprawienia błędów, poprawy jakości świadczenia usług lub innych działań mających na celu zadośćuczynienie Użytkownikowi/Uczestnikowi, w zależności od charakteru zgłoszonego problemu.
6. W przypadku, gdyby rozwiązanie reklamacji wymagało więcej czasu aniżeli 14 dni, Usługodawca poinformuje Użytkownika/Uczestnika o przewidywanym terminie rozwiązania problemu oraz przyczynach opóźnienia.

VIII. Treści cyfrowe

§ 17

1. W przypadku dostarczania przez Usługodawcę treści cyfrowych w związku z zawartą przez Uczestnika umową o udział w Szkoleniu, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności treści cyfrowych i usług cyfrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozdziałem 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (j.t. Dz.U. 2023, poz. 2759 z późn. zm.).
2. Usługodawca może zmieniać treść cyfrową lub usługi cyfrowe w celu zachowania ich zgodności z umową, jeśli jest to podyktowane:
a. wprowadzeniem nowych funkcji lub zmianą istniejących,
b. zmianami przepisów prawa.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 powyżej nie wiążą się z kosztami dla Uczestnika i nie mogą pogorszyć warunków korzystania z usługi. O wszelkich zmianach i ich skutkach Usługodawca poinformuje Użytkownika z wyprzedzeniem.

IX. Zgoda na oznaczanie Uczestnika szkolenia w mediach społecznościowych oraz w referencjach

§ 18

1. Usługodawca informuje Uczestników, iż w trakcie Szkolenia oraz po jego zakończeniu mogą być wykonywane fotografie, które następnie zamieszczane są w mediach społecznościowych Usługodawcy (np. Facebook, Instagram) oraz w Internecie.
2. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Usługodawcę jego wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy użytkownika pod jaką korzysta z mediów społecznościowych oraz oznaczenia firmy poprzez zamieszczenie w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Usługodawcy zdjęć, postów oraz opisów związanych z przebiegiem oraz z organizacją Szkolenia, w którym Uczestnik brał udział.
3. Uczestnik udziela Usługodawcy zgody na nieodpłatne wykorzystanie nazwy jego firmy, logotypu, imienia i nazwiska oraz jego oznaczenia z mediów społecznościowych w celach promocyjnych, marketingowych i sprzedażowych Usługodawcy, w tym publikacji w Internecie, na portalach społecznościowych, w serwisach online administrowanych przez Usługodawcę oraz w materiałach marketingowych i informacyjnych w formie drukowanej i elektronicznej.
4. Użytkownik oświadcza, że posiada pełne prawa do logotypu i ponosi odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem praw własności intelektualnej, przemysłowej lub dóbr osobistych.
5. Udzielona na mocy powyższego zapisu zgoda jest nieograniczona czasowo i terytorialnie.
6. Zgoda może zostać cofnięta przez Uczestnika poprzez złożenie Usługodawcy wyraźnego oświadczenia woli w tym zakresie.

X. Postanowienia końcowe

§ 19

1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.akademiagastronomii.pl oraz w siedzibie Usługodawcy.
2. Dla rozstrzygania sporów właściwy jest sąd siedziby Usługodawcy, z wyłączeniem sporów z udziałem Konsumentów.